Skip to content

Najčastejšie otázky Pripravili sme si pre Vás odpovede na päť najčastejších otázok

1. Čo priniesť so sebou k objednaniu poslednej rozlúčky? Pri návšteve našej kancelárie je potrebné priniesť

Svoj občiansky preukaz 

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

Oblečenie pre zosnulého

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

Občiansky preukaz zosnulého

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

Fotku zosnulého

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

V kancelárii našej pohrebnej služby obdržíte všetky ďalšie informácie o jednotlivých variantoch pohrebu. (pohrebu do zeme, cirkevných obradoch, spopolnení a uložení urny) i o všetkých nadväzujúcich témach, vrátane odhlásenia zdravotného poistenia alebo odhlásenia dôchodku.

Pohrebný ústav Cherubín za Vás vybaví:

 • Smútočný obrad
 • Smútočné kvetiny
 • Smútočné oznámenie (vytlačenie priamo v kancelárii)
 • Vybavenie úmrtného listu, vystavenie žiadosti o príspevok na pohreb

Všetky informácie Vám radi podáme na nonstop linke pohrebnej služby +421 907 954 049. 

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

2. Aké oblečenie vybrať zosnulému do rakvy?

Päť najčastejších otázok - Pohrebné a cintorínske služby Cherubín

Pravidla etikety vravia, aby oblečenie v rakve bolo striedme, slušne a čisté. Žiadne pevné pravidla ale neexistujú. V minulosti sa najčastejšie používali tmavé šaty a obleky, ktoré si starší ľudia často dopredu poctivo pripravovali.

 

V súčasnosti sa ale pozostalý riadi najčastejšie tím, aké oblečenie považoval zosnulý za svoje obľúbené. Zosnulý tak môže byť odetý ako v elegantnom slávnostnom odeve, tak aj v ležérnejšom oblečení, ako sú džínsy, trička a podobne. Ľudia, ktorí pracovali v štátnych službách, často majú odeté rovnošaty. Z hľadiska ekológie je vhodné, aby sa jednalo o oblečenie z prírodných materiálov. Nezabúdajte, že je treba doniesť kompletné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek.

Ukážkový zoznam oblečenia pro zosnulého:

Pre pánov: spodné prádlo, ponožky, košeľa, kravata, spoločenský oblek.

Pre dámy: spodné prádlo, silonové pančuchy, šaty alebo dámsky kostým s blúzkou.

Ak chcete, môžete k oblečeniu pridať taktiež nejaké osobné predmety, ktoré by podľa vás mal zosnulý rád pri sebe. Najčastejšie sa jedná o ruženec, modlitebnú knihu alebo rodinnú fotografiu.

3. Nahlásiť úmrtie sociálnej a zdravotnej poisťovni?

Sociálna poisťovňa

Úmrtia do Sociálnej poisťovni nahlasuje matrika len raz mesačne, preto v súvislosti s dávkami vyplácanými zosnulému Sociálnou poisťovňou a neskorším dedičským konaním je vhodné, ak úmrtie neodkladne oznámite vy ak:

 • zosnulý poberal dôchodok – ak mu ku dňu smrti nevyplatili dôchodok, vyplatia ho manželovi/manželke automaticky v rámci konania o priznaní vdovského/vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela/manželku, vyplatia sa peniaze deťom. O vyplatenie nevyplateného dôchodku musia písomne požiadať čo najskôr po vystavení úmrtného listu, kópiu úmrtného listu je potrebné k tejto žiadostí pripojiť.
 • bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba – pozostalí predložia kópiu úmrtného listu spolu s vypísaným registračným listom fyzickej osoby ako odhláškou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania.
 • bol zosnulý poberateľom iných sociálnych dávok, napríklad v nezamestnanosti – nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti. Pozostalí by preto mali predložiť Sociálnej poisťovni fotokópiu úmrtného listu čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Ak dávky, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli, postupuje sa rovnako ako pri dôchodkoch.
 • bol zosnulý poberateľom nemocenských dávok – ošetrujúci lekár dňom úmrtia ukončí trvajúcu práceneschopnosť. Vyplnené tlačivo je potom potrebné čo najskôr doručiť pobočke Sociálnej poisťovne. Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť v rámci dedičského konania.
 • bol zosnulý sporiteľom zapojeným do II. piliera – o úmrtí informujte aj príslušnú DSS a predložte jej kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa následne nakladá podľa zákona.

Zdravotná poisťovňa

 • Úmrtie oznamuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Ak mal zosnulý zapožičané zdravotné pomôcky od zdravotnej poisťovne, tieto je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni.
 • Ak bol zosnulý živnostník, je potrebné bezodkladne doručiť kartičku poistenca a úmrtný list živnostníka príslušnej zdravotnej poisťovni.

4. Aké doklady je potrebné odovzdať?

Občiansky preukaz zosnulého je potrebné odovzdať ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu PZ alebo obci na matrike. Väčšinou sa OP odovzdáva pri vybavení úmrtného listu na príslušnom matričnom úrade, kde došlo k úmrtiu zosnulého.

Vodičský preukaz zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne najbližšiemu útvaru PZ.

Cestovný pas zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne orgánu, ktorý ho vydal.

Zbrojný preukaz zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba do 7 dní tomu, kto zbrojný preukaz vydal – príslušnému oddeleniu policajného zboru. Súčasne treba políciu informovať o mieste uloženia zbrane, ktorú mal zosnulý v držbe. Polícia vyšle hliadku na miesto, kde je zbraň uložená a zabezpečí jej prevzatie. Zbraň nemôže voľne prevážať osoba, ktorá ju nemá v legálnej držbe. Prevzatá zbraň je uložená v dočasnej úschove na polícii a je súčasťou dedičského konania.

 

Päť najčastejších otázok

5. O aké finančné príspevky môžem požiadať?

Finančné príspevky

Vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby je náročný proces, ktorý môže zásadne ovplyvniť aj rodinný rozpočet. V situácii, ktorá vznikne po úmrtí blízkeho, môžete požiadať o niektoré finančné príspevky od štátu v závislosti na konkrétnej životnej situácii a vzťahu k zosnulému.

 • Príspevok na pohreb je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Maximálna výška príspevku je 79,67 EUR a nárok na tento príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého. Žiadosť o príspevok na pohreb Vám vytlačíme v našej kancelárii. Požiadať oň môže oprávnená osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa nasledovné podmienky:
  • zabezpečuje pohreb zosnulého
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • zosnulý mal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • zosnulý mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a je pochovaný na území Slovenskej republiky. 
 • Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Žiadosť o priznanie vdovského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.
 • Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.
 • Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Dieťaťu môže vzniknúť nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky. Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Dávky zo sociálneho poistenia v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

 • Pozostalostná úrazová renta je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.
 • Jednorazové odškodnenie na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa poskytuje manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu.
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Ďalšie praktické rady